top of page

Algemene voorwaarden

Update versie: 30 april 2020

 

 

                                                                       

ALGEMENE VORWAARDEN

1.       

WETTELIJKE INFORMATIE 

 

1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle dienstverlening die Advocatenkantoor De Coninck verleent aan haar cliënteel en maken deel uit van het integraal contractueel kader tussen het Advocatenkantoor en de cliënt.

1.2 Het Advocatenkantoor De Coninck beschikt over volgend ondernemingsnummer 0645.742.262 en betreft een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met kantoor gelegen te 2000 Antwerpen, Amerikalei 211. 

1.3 Het Advocatenkantoor De Coninck betreft een groepering van advocaten die als doel heeft de advocatuur in de ruimste zin te beoefenen. Alle advocaten die verbonden zijn aan het Advocatenkantoor zijn lid van de Orde van Advocaten Antwerpen, tenzij anders aangeduid. 

1.4 De advocaten verbonden aan het advocatenkantoor verrichten hun diensten in naam en voor rekening van het Advocatenkantoor De Coninck. Het Advocatenkantoor De Coninck is de enige contractspartij ten aanzien van de cliënt waarvoor iedere dienstverlening uitgevoerd wordt door haar partners, senior lawyers, junior lawyers, Legal Customer Success Managers en tot slot stagiairs.

DC_advocaten_19_edited.jpg
JDC_pics_183_edited.jpg

2.       

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

2.1 De cliënt wordt verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle onderdelen ervan te hebben aanvaard. Door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst aanvaardt de cliënt dat de dienstverleningsovereenkomst exclusief zal worden beheerst door de huidige algemene voorwaarden, behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en het Advocatenkantoor.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en het Advocatenkantoor.

 

2.3 Indien sprake van algemene voorwaarden van de cliënt, worden deze gehouden niet geldig te zijn. De algemene voorwaarden van het Advocatenkantoor sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt uit.

2.4 Elke wijziging van of afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. 

3.       

VOORWERP VAN DE DIENSTVERLENING  

 

3.1 De dienstverlening van het Advocatenkantoor kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, vergaderingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging en bijstand voor gerechtelijke en administratiefrechtelijke procedures, opstellen en nakijken contracten, etc. 

3.2 Inzoverre noodzakelijk wordt het precieze voorwerp van de opdracht van het Advocatenkantoor beschreven in het opdrachtendocument van de dienstverleningsovereenkomst bij aanvang van de werkzaamheden. Indien nodig kan het voorwerp van de opdracht evenwel nog aangepast en uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Het eventueel aanpassen of uitbreiden van de opdracht kan vormvrij gebeuren en kan bovendien impliciet blijken uit het geven van opdrachten, de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. 

3.3 De contractuele verplichting van het Advocatenkantoor geldt enkel tegenover de opdrachtgever en strekt zich niet uit tot derden, behoudens schriftelijk akkoord. 

3.4 Elk advies dat door het Advocatenkantoor binnen het kader van haar dienstverlening gegeven wordt, dient enkel en alleen voor het persoonlijk gebruik van de cliënt. Het advies mag niet gebruikt worden door derden, evenmin mogen er derden zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij zulk advies niet aan derden zal bekendmaken behoudens schriftelijk akkoord. 

3.5 De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor De Coninck en de met haar verbonden personen tegen alle eventuele aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van de verdediging van het Advocatenkantoor De Coninck omvatten.

Person Writing
JDC_pics_168_edited.jpg

4.       

INFORMATIE   

 

4.1 Het Advocatenkantoor informeert haar cliënteel per e-mail over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. 

4.2 De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het Advocatenkantoor, alle nuttige informatie aan het Advocatenkantoor. 

4.3 Het is de cliënt verboden om gesprekken met de advocaat op te nemen via ongeacht welke drager. Elke inbreuk tegen deze bepaling zal het Advocatenkantoor het recht geven om een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank. 

5.       

BEROEP OP DERDEN 

 

5.1 Buiten de gebruikelijke taken die in het Advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat het Advocatenkantoor, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. 

5.2 Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan het Advocatenkantoor.

 

5.3 Het Advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. 

DC_advocaten_22_edited.jpg
DC_advocaten_85_edited.jpg

6.       

KOSTEN 

EN ERELOON 

 

6.1 Advocatenkantoor De Coninck streeft naar een volledige transparantie op het vlak van erelonen en kosten. 

6.2 De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en de uitgaven van het ereloon

6.3 De kosten van het Advocatenkantoor worden berekend zoals omschreven in het opdrachtdocument. 

6.4 De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het advocatenkantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Kosten gerechtsdeurwaarder worden steeds rechtstreeks tussen gerechtsdeurwaarder en cliënt afgerekend, zonder tussenkomst van het advocatenkantoor. 

6.5 Het ereloon is de vergoeding voor de door het advocatenkantoor geleverde diensten zoals adviesverlening, vergadering, briefwisseling, opvolging, onderhandelingen, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten en contracten, vertegenwoordiging en bijstand voor gerechtelijke en administratiefrechtelijke procedures. 

6.6 Het Advocatenkantoor werkt met tussentijdse ereloonstaten, maximaal één per maand, die een weergave geven van de gepresteerde uren tot op datum van tussentijdse ereloonstaat. Aan het einde van de opdracht wordt het resterende saldo gefactureerd via een eindstaat. 

6.7 De cliënt betaalt de ereloonstaten binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De Medecontractant gaat ermee akkoord dat de facturen ook elektronisch verstuurd kunnen worden via het software programma Harvestapp; Als datum van aankomst geldt de datum van verzending e-mail. Indien de ereloonstaat per gewone post wordt verstuurd wordt de datum van ontvangst vermoed de navolgende dag te zijn.

 

6.8 Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 

6.9 Na schriftelijke aanmaning per e-mail of per gewone post of ander schriftelijk communicatiemiddel tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning indien u particulier bent of gelijk aan de wet op de betalingsachterstand indien u handelaar of vrije beroeper bent. 

6.10 Indien de cliënt samenwerkt met een rechtsbijstandsverzekeraar, dan dient deze het Advocatenkantoor voor aanvang van de dienstverlening hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomst, dan zal het Advocatenkantoor de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde erelonen en kosten verhalen op de cliënt.

6.11 Wanneer het Advocatenkantoor optreedt namens meerdere en/of met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze laatsten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor al hetgeen zij of één van hun verschuldigd is in kader van de verleende diensten door het Advocatenkantoor. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve (rechts)persoon niet meer gehouden voor de geleverde prestaties aan de andere (rechts)persoon na deze beëindiging. Voor alle dienstverlening geleverd tot op ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve (rechts)persoon hoofdelijk gehouden. 

6.12 Bij gebreke aan betaling van bovenvermelde facturen heeft advocaten-kantoor De Coninck, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, hetzij het recht om alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij het recht om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, behoudens dit op zich ontijdig in functie van de belangenbehartiging van de cliënt zou gebeuren. 

7.       

RECHTSPLEGINGS-VERGOEDING

 

7.1 In geval van procesvoering, neemt de cliënt er akte van dat overeenkomstig de wet van 21 april 2017 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, dat de kosten en het ereloon van de in het gelijk gestelde partij in de vorm van een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding verhaalbaar zijn op de in het ongelijk gestelde partij, hetgeen deel uitmaakt van het procesrisico. 

Zie bijgevoegde link en bijlage van deze Algemene voorwaarden : 

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/ Rechtsplegingsvergoeding.pdf 

7.2 Op heden is er ook een regeling voor de rechtsplegingsvergoeding voor de Raad van State en/of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt hiertoe naar de respectieve websites verwezen: 

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=proc_adm_annul_page9

https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen 

7.3 De kosten en het ereloon zijn verschuldigd aan het Advocatenkantoor, ongeacht de al of niet toekenning van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt en desgevallend, van de betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt door de in het ongelijk gestelde tegenpartij. In geval van procesvoering, neemt de cliënt akte van de volgende twee wettelijke regelingen, die elkaar uitsluiten, met betrekking tot de terugbetaling van advocatenkosten. 

7.4 De kosten en het ereloon van de in het gelijkgestelde partij zijn verhaalbaar op de in het ongelijk gestelde partij in de vorm van een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding, hetgeen deel uitmaakt van het procesrisico. 

7.5 De kosten en het ereloon zijn verschuldigd aan het Advocatenkantoor, ongeacht de al of niet toekenning van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt en desgevallend, de betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt door de in het ongelijk gestelde tegenpartij.

Calculator
DC_advocaten_1_edited.jpg

8.       

DERDENGELDEN

 

8.1 Het Advocatenkantoor stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien het Advocatenkantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 

8.2 Het Advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande ereloonstaten, dan wel tot dekking van kosten gemaakt door derden. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het Advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. 

8.3 Het Advocatenkantoor stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 

9.       

AANSPRAKELIJKHEID 

 

9.1 Het Advocatenkantoor is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 euro door Amlin Europe NV, Koning Alber II-laan 9, 1210 Brussel, Zurich Insurance plc Belgische tak, Avenue Looyd Geogrgelaan 7, 1000 Brussel en KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstratenplein 2, 3000 Leuven, via de verzekeringsmakelaar J. VAN BREDA & C°, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Het Advocatenkantoor informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. 

9.2 De cliënt vindt de gewone verzekering van het Advocatenkantoor voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van het Advocatenkantoor wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000 euro waarvoor het Advocatenkantoor is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van het Advocatenkantoor. 

9.3 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het Advocatenkantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van het Advocatenkantoor beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van het totaal aantal betaalde ereloon, met een absoluut maximum van 25.000 euro. 

9.4 Een aanspraak vervalt in elk geval, indien het Advocatenkantoor niet binnen het jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

9.5 Het Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan het Advocatenkantoor den wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

Leather Briefcase
DC_advocaten_2.jpg

10.       

INTELLECTUELE 
RECHTEN 

 

10.1 Alle intellectuele rechten die verbonden zijn aan de door het Advocatenkantoor geleverde adviezen, verslagen, contracten, procedurestukken, etc. komen toe aan het Advocatenkantoor voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 

10.2 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van het advocatenkantoor is het de cliënt strikt verboden het resultaat van deze intellectuele op welke wijze dan ook te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren

11.       

DEONTOLOGIE 

 

11.1 Het Advocatenkantoor verbindt zich ertoe de door de cliënt toevertrouwde dossiers en informatie met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. 

11.2 De deontologie van de advocaat kan worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be 

12.       

TOEPASSING VAN DE WITWASWETGEVING 

 

12.1 De cliënt aanvaardt de toepassing van de antiwitwaswetgeving. Dit betekent dat het Advocatenkantoor de verplichting heeft tot waakzaamheid, tot identificatie van het cliënteel en tot melding van witwaspraktijken aan de Balie van Antwerpen en concreet de Stafhouder wanneer de advocaat: 

 • Hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met: 

  • De aan-en verkoop van onroerend goed of bedrijven; 

  • Het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; 

  • De opening of het beheer van bank-spaar- of effectenrekeningen; 

  • Het organiseren van de inbreng die nodig is voor oprichting, de exploitatie of het beheer van de vennootschappen 

  • De oprichting, de exploitatie of het beheer van fiduciën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren 

 • Optreedt in naam en voor rekening van de cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed 

12.2 Met betrekking tot de waakzaamheid en de identificatie van het cliënteel is het Advocatenkantoor is wettelijk verplicht om bij aanmaak van een dossier: 

 • In geval van natuurlijke personen: uw ID-kaart op te vragen. 

 • In geval van Belgische rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België uw uittreksel van oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad of notariële akte op te vragen en/of na te gaan. 

 • In geval van buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België: betrouwbare en in internationaal rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen op te vragen

12.3 Tevens dient de advocaat de identiteit te kennen van de cliënten die niet fysiek aanwezig zijn, alsook dient hij te kunnen achterhalen of de cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigden een politiek prominent persoon zijn.

12.4 Deze plicht tot waakzaamheid en identificatie vraagt de volledige medewerking van de cliënt. Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt voorafgaand aan de ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en zal de verdere tussenkomst worden beëindigd.

12.5 De stafhouder zal de informatie doorgeven aan de Cel voor Financiële Informateverwerking. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en of dat er een onderzoek aan de gang is. 

DC_advocaten_edited.jpg
Signing a Contract

13.       

BEËINDIGING VAN 

DE OVEREENKOMST 

 

13.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het Advocatenkantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het Advocatenkantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het Advocatenkantoor kan geen schadevergoeding vragen. 

13.2 Op eerste verzoek zal het Advocatenkantoor aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. Het dossier wordt na afsluiten bewaard gedurende een maximale termijn van vijf jaar

13.3 Het Advocatenkantoor kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient het Advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 

14.       

PRIVACY – GDPR 

 

14.1 Advocatenkantoor De Coninck draagt zorg voor uw persoonsgegevens.
Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in onze privacy policy. Zie website. 

15.       

TOEPASSELIJK RECHT 

EN GESCHILLEN

 

15.1 Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd. 

JDC_pics_166_edited.jpg
Zidis_Advocatenkantoor De Coninck_Algeme
bottom of page