ALGEMENE VOORWAARDEN | dc-advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt – algemene voorwaarden


Dienstverlener: Advocatenkantoor De Coninck BVBA, met kantoor Amerikalei 211, 2000 Antwerpen, hebbende als ondernemingsnummer BE0645.742.262


1. Voorwerp van de dienstverlening van de advocaat


Inzoverre noodzakelijk wordt de opdracht van het advocatenkantoor beschreven in het opdrachtendocument.


2. Informatie


De advocaat informeert de cliënt per e-mail over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttig informatie aan de advocaat.


3. Beroep op derden


3.1.Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
 

3.2.Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
 

3.3.De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.


4. Kosten en ereloon


4.1.De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en de uitgaven van het ereloon.
 

4.2.De kosten van de advocaat worden berekend zoals omschreven in het opdrachtdocument.
 

4.3.De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het advocatenkantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Kosten gerechtsdeurwaarder worden steeds rechtstreeks tussen gerechtsdeurwaarder en cliënt afgerekend, zonder tussenkomst van het advocatenkantoor.
 

4.4.Het ereloon is de vergoeding voor de door het advocatenkantoor geleverde diensten.
 

4.5.Het advocatenkantoor werkt met tussentijdse ereloonstaten, maximaal één per maand, die een weergave geven van de gepresteerde uren tot op datum van tussentijdse ereloonstaat. Aan het einde van de opdracht wordt het resterende saldo gefactureerd via een eindstaat.
 

4.6.De cliënt betaalt de ereloonstaten binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De cliënt gaat ermee akkoord dat de facturen ook elektronisch verstuurd kunnen worden via het software programma harvestapp; Als datum van aankomst geldt de datum van verzending e-mail. Indien de ereloonstaat per gewone post wordt verstuurd wordt de datum van ontvangst vermoed de navolgende dag te zijn.
 

4.7.Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
 

4.8.Na schriftelijke aanmaning per e-mail of per gewone post of ander schriftelijk communicatiemiddel tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning indien het om particulieren gaat of gelijk aan de wet op de betalingsachterstand indien het om handelaars of vrije beroepen gaat.


5. Derdengelden


5.1.Het advocatenkantoor stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 

5.2.Het advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande ereloonstaten, dan wel tot dekking van kosten gemaakt door derden. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op
de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

5.3.De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.


6. Aansprakelijkheid


6.1.Het advocatenkantoor is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 euro door Amlin Europe NV, Koning Alber II-laan 9, 1210 Brussel, Zurich Insurance plc Belgische tak, Avenue Looyd Geogrgelaan 7, 1000 Brussel en KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstratenplein 2, 3000 Leuven, via de verzekeringsmakelaar J. VAN BREDA & C°, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Het advocatenkantoor informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.
 

6.2.De cliënt vindt de gewone verzekering van het advocatenkantoor voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van 1.250.000 euro waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
 

6.3.Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van het totaal aantal betaalde ereloon, met een absoluut maximum van 25.000 euro.


7. Beëindiging van de overeenkomst


7.1.De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het advocatenkantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.
 

7.2.Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. Het dossier wordt na afsluiten bewaard gedurende een maximale termijn van vijf jaar.


7.3.De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.


8. Toepasselijk recht en geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.